การศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” สร้างความยั่งยืน

ม.เกษตรศาสตร์ก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” สร้างความยั่งยืน

การศึกษา

อุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KUniverse หรือ จักรวาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2 โครงการหลักที่เปรียบเสมือนหมุดหมายของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 80 ปี ของการสถาปนาจัดตั้งมหาวิทยาลัย และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 9 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

“ทีมการศึกษา” ขอย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 80 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เริ่มจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์ ต่อมาขยายการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีศูนย์กลางดำเนินงานอยู่ที่วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน 31 คณะ 2 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 10 สำนัก 2 ศูนย์ ทั้งมีสถานีวิทยุ 4 แห่ง ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น บางเขน สงขลา ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากว่า 400,000 คน มีงานวิจัยมากกว่า 4,000 เรื่องต่อปี สร้างสรรค์นวัตกรรมนับร้อยชิ้น เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 29 ของโลก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์

สำหรับก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีความโดดเด่นระดับประเทศและระดับโลกด้านเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม มาอย่างยาวนาน สั่งสมองค์ความรู้มามากกว่า 80 ปี เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วในคนไทย ทั้งด้านเกษตร พืชผักผลไม้ หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ด้านวิทยา ศาสตร์บวกกับความรู้สากล ซึ่งเราเล่าเรียนมาจาก ต่างประเทศ บูรณาการเข้า หากัน โดยอาศัย ศาสตร์พระราชา ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่เราสามารถประยุกต์ใช้ และนำมาบูรณาการร่วมกัน กลายเป็น ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

“…นับจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 9 อย่างเป็นทางการ และอีก 20 ปีข้างหน้าจะครบ 1 ศตวรรษ หรือ 100 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งที่จะดำเนินการจะมี 2 โครงการใหญ่ที่สำคัญคือ การจัดตั้งอุทยาน การแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เน้นด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ไปสู่การแพทย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ซึ่งเฟสแรกจะเปิดก่อน 100 เตียง ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต บางเขน เนื้อที่ 50 ไร่ โดยตั้งเป้าว่าอีก 20 ปี เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

ดร.จงรัก กล่าวด้วยว่า โครงการต่อมาคือ KUniverse หรือ จักรวาลมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย โดยใช้งานวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและเอสเอ็มอี ให้ได้รับการพัฒนา และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ของนิสิต และคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานและคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต่อยอดการทำงานจากโครงการ U2T หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล อย่างน้อย 80 ตำบล พัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและต่อยอดทางการตลาดที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีอยู่ คือ งานเกษตรแฟร์ และต่อยอดไปสู่เกษตรแฟร์พรีเมียม และเกษตรแฟร์ออนไลน์ที่จะขายสินค้าได้ตลอดทั้งปี

โดยงานเกษตรแฟร์ปี 2566 จะจัดถึงวันที่ 11 ก.พ.นี้ คาดว่าจะมีคนมาเดิน 1 ล้านคน หรือ เฉลี่ยวันละ 1 แสนคน มีร้านค้ามาออกร้าน 2,000 ร้านค้า ในจำนวนนี้เป็นร้านค้าของนิสิต 300 ร้านค้า ซึ่งเป็นการสร้างนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และที่พิเศษในปีนี้คือ มีสถานทูตมาร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 15 ประเทศ ซึ่งจะทำให้งานเกษตรแฟร์กลายเป็นเกษตรแฟร์นานาชาติ

อัพเดทข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : รายงานการศึกษา : ส่องศูนย์เรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า ร.ร.วัดแหลมโตนด